គេហទំព័រធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស ៖ ធ្វើការរួមគ្នាលើធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

Cambodia Center For Human Rights Business

  បង្ហោះដោយ

 

ព័ត៌មានអំពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស

ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះមានតែជាភាសាអង់គ្លេស

ប្រភព ៖ ANN   /   ចេញ​ផ្សាយ ៖ 2017/09/08

ប្រភពព័ត៌មានដើម

 

  អនុវត្តដោយ
Cambodian Center for Human Rights

      ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ

  • UK and Cambodia - UK and the world - GOV.UK
  • The Asia Foundation : Cambodia
  • Government Offices of Sweden

Creative Commons License
Visitor: 9041